معنی اسم گل آویز

مرکب از گل + آویز( آویخته شده)

ریشه اسم گل آویز

فراوانی اسم گل آویز

تا کنون کسی با نام گل آویز در گهواره ثبت نام نکرده است.