معنی اسم گل افروز

مرکب از گل + افروز( افروزنده)

ریشه اسم گل افروز

فراوانی اسم گل افروز

تا کنون کسی با نام گل افروز در گهواره ثبت نام نکرده است.