معنی اسم گل سیما

گل(فارسی) + سیما(عربی) آن که چهره و سیمایی زیبا چون گل دارد

ریشه اسم گل سیما

فراوانی اسم گل سیما

تا کنون کسی با نام گل سیما در گهواره ثبت نام نکرده است.