معنی اسم گل نسا

گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان)

ریشه اسم گل نسا

فراوانی اسم گل نسا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام گل نسا ثبت نام شده اند.