معنی اسم گولی

یک گل

ریشه اسم گولی

فراوانی اسم گولی

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام گولی ثبت نام شده اند.