معنی اسم گوهرتاش

گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر

ریشه اسم گوهرتاش

فراوانی اسم گوهرتاش

تا کنون کسی با نام گوهرتاش در گهواره ثبت نام نکرده است.