معنی اسم گوهرملک

گوهر(فارسی) + ملک(عربی) پادشاه زاده

ریشه اسم گوهرملک

فراوانی اسم گوهرملک

تا کنون کسی با نام گوهرملک در گهواره ثبت نام نکرده است.