معنی اسم گیلار

نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آبهای شیرین زندگی می کند

ریشه اسم گیلار

فراوانی اسم گیلار

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام گیلار ثبت نام شده اند.