معنی اسم یاری

کمک ، همراهی

ریشه اسم یاری

فراوانی اسم یاری

تا کنون کسی با نام یاری در گهواره ثبت نام نکرده است.