معنی اسم یکمال

ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی

ریشه اسم یکمال

فراوانی اسم یکمال

تا کنون کسی با نام یکمال در گهواره ثبت نام نکرده است.