معنی اسم آبان دیس

مانند آبان

ریشه اسم آبان دیس

فراوانی اسم آبان دیس

تا کنون کسی با نام آبان دیس در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا