معنی اسم آبان سا

مانند آبان

ریشه اسم آبان سا

فراوانی اسم آبان سا

تا کنون کسی با نام آبان سا در گهواره ثبت نام نکرده است.