معنی اسم آبگینه

شیشه، آینه، ظرف شیشه ای یا بلورین به ویژه جام شراب

ریشه اسم آبگینه

فراوانی اسم آبگینه

تا کنون کسی با نام آبگینه در گهواره ثبت نام نکرده است.