معنی اسم آب حیات

آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد

ریشه اسم آب حیات

فراوانی اسم آب حیات

تا کنون کسی با نام آب حیات در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا