معنی اسم آتر

آذر - اخگر- آتش

ریشه اسم آتر

فراوانی اسم آتر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام آتر ثبت نام شده اند.