معنی اسم آسیمن

سیمین، نقره فام

ریشه اسم آسیمن

فراوانی اسم آسیمن

تا کنون کسی با نام آسیمن در گهواره ثبت نام نکرده است.