معنی اسم آمانج

هدف،مقصد

ریشه اسم آمانج

فراوانی اسم آمانج

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام آمانج ثبت نام شده اند.