معنی اسم ارمغان

رهاورد، سوغات، هدیه

ریشه اسم ارمغان

فراوانی اسم ارمغان

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام ارمغان ثبت نام شده اند.