معنی اسم ارنواز

مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی

ریشه اسم ارنواز

فراوانی اسم ارنواز

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ارنواز ثبت نام شده اند.