معنی اسم اروشه

اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید

ریشه اسم اروشه

فراوانی اسم اروشه

تا کنون کسی با نام اروشه در گهواره ثبت نام نکرده است.