معنی اسم اطلس

پارچه ابریشمی، دیبا

ریشه اسم اطلس

فراوانی اسم اطلس

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام اطلس ثبت نام شده اند.