معنی اسم انسیه

مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی

ریشه اسم انسیه

فراوانی اسم انسیه

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام انسیه ثبت نام شده اند.