معنی اسم انوشا

شادی و خوشحالی و شادمانی ، همچنینن ماندنی و جاودانه ، صورتی از نغوشا، پیرو مانی

ریشه اسم انوشا

فراوانی اسم انوشا

در حال حاضر ۲۵ نفر در گهواره با نام انوشا ثبت نام شده اند.