معنی اسم اویتا

بی همتا.تک

ریشه اسم اویتا

فراوانی اسم اویتا

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام اویتا ثبت نام شده اند.