معنی اسم باتینوک

آلاله

ریشه اسم باتینوک

فراوانی اسم باتینوک

تا کنون کسی با نام باتینوک در گهواره ثبت نام نکرده است.