معنی اسم باتینک

غنچة تازه ‏شکفتة

ریشه اسم باتینک

فراوانی اسم باتینک

تا کنون کسی با نام باتینک در گهواره ثبت نام نکرده است.