معنی اسم بارنک

نام درختی است

ریشه اسم بارنک

فراوانی اسم بارنک

تا کنون کسی با نام بارنک در گهواره ثبت نام نکرده است.