معنی اسم بازور

نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ

ریشه اسم بازور

فراوانی اسم بازور

تا کنون کسی با نام بازور در گهواره ثبت نام نکرده است.