معنی اسم بالنده

آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است

ریشه اسم بالنده

فراوانی اسم بالنده

تا کنون کسی با نام بالنده در گهواره ثبت نام نکرده است.