معنی اسم بامی

درخشان، لقب شهر بلخ

ریشه اسم بامی

فراوانی اسم بامی

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بامی ثبت نام شده اند.