معنی اسم بفرانبار

هنگام باریدن برف ، نام اولین ماةزمستان، دی ماه

ریشه اسم بفرانبار

فراوانی اسم بفرانبار

تا کنون کسی با نام بفرانبار در گهواره ثبت نام نکرده است.