معنی اسم بلالوک

آلوبالو

ریشه اسم بلالوک

فراوانی اسم بلالوک

تا کنون کسی با نام بلالوک در گهواره ثبت نام نکرده است.