معنی اسم بلور

نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است،معرب از یونانی

ریشه اسم بلور

فراوانی اسم بلور

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام بلور ثبت نام شده اند.