معنی اسم بهانه

دلیل، علت

ریشه اسم بهانه

فراوانی اسم بهانه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام بهانه ثبت نام شده اند.