معنی اسم بهدخت

مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر)

ریشه اسم بهدخت

فراوانی اسم بهدخت

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام بهدخت ثبت نام شده اند.