معنی اسم تارادیس

مانند ستاره

ریشه اسم تارادیس

فراوانی اسم تارادیس

تا کنون کسی با نام تارادیس در گهواره ثبت نام نکرده است.