معنی اسم تافته

نوعی پارچه ابریشمی

ریشه اسم تافته

فراوانی اسم تافته

تا کنون کسی با نام تافته در گهواره ثبت نام نکرده است.