معنی اسم تامیلا

بخشنده

ریشه اسم تامیلا

فراوانی اسم تامیلا

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام تامیلا ثبت نام شده اند.