معنی اسم تامیما

منزه، پاک

ریشه اسم تامیما

فراوانی اسم تامیما

تا کنون کسی با نام تامیما در گهواره ثبت نام نکرده است.