معنی اسم تاکدخت

مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر)

ریشه اسم تاکدخت

فراوانی اسم تاکدخت

تا کنون کسی با نام تاکدخت در گهواره ثبت نام نکرده است.