معنی اسم ترنیان

سبدی که از شاخه های بید می بافند

ریشه اسم ترنیان

فراوانی اسم ترنیان

تا کنون کسی با نام ترنیان در گهواره ثبت نام نکرده است.