معنی اسم تروند

میوه تازه رسیده، نوبر

ریشه اسم تروند

فراوانی اسم تروند

تا کنون کسی با نام تروند در گهواره ثبت نام نکرده است.