معنی اسم تندر

تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد

ریشه اسم تندر

فراوانی اسم تندر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام تندر ثبت نام شده اند.