معنی اسم توتیا

جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند ، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند

ریشه اسم توتیا

فراوانی اسم توتیا

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام توتیا ثبت نام شده اند.