معنی اسم توسا

توسکا،درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید

ریشه اسم توسا

فراوانی اسم توسا

تا کنون کسی با نام توسا در گهواره ثبت نام نکرده است.