معنی اسم توکا

پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ

ریشه اسم توکا

فراوانی اسم توکا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام توکا ثبت نام شده اند.