معنی اسم تیسا

در گویش مازندران خالص

ریشه اسم تیسا

فراوانی اسم تیسا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تیسا ثبت نام شده اند.