معنی اسم تیساناز

در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + ناز( زیبا)

ریشه اسم تیساناز

فراوانی اسم تیساناز

تا کنون کسی با نام تیساناز در گهواره ثبت نام نکرده است.