معنی اسم ثمر

ثمره

ریشه اسم ثمر

فراوانی اسم ثمر

در حال حاضر ۸۰ نفر در گهواره با نام ثمر ثبت نام شده اند.