معنی اسم ثمره

میوه ، حاصل، نتیجه

ریشه اسم ثمره

فراوانی اسم ثمره

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام ثمره ثبت نام شده اند.